School of Human and Social Sciences

[Translate to Englisch:] Jana Schulz

WHK

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät II/Sportwissenschaft
Sportmedizin

Moritzstrasse 14
D-42117 Wuppertal


Telefon: 0202/373-208-22
EMail: jana.schulz-hk{at}uni-wuppertal.de

More information about #UniWuppertal: